انجمن هواشناسی هواجناح

نسخه‌ی کامل: عوامل دورپیوندی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

عوامل دورپیوندی

موضوع‌ها

  1. النینو مودوکی چیست؟ (1 پاسخ:)
  2. نوسان قطبی AO) Arctic Oscillation) (2 پاسخ‌ها:)